Sovintomenettely

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Sovintomenettely

Sovintomenettely on viime vuosina noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi riidan ratkaisukeinona.

Sovintomenettely eroaa oikeudenkäynnistä useassa suhteessa. Oikeudenkäynnin tavoitteena on vastapuolen voittaminen. Oikeudenkäynnissä oikeassa oleva katsotaan voittajaksi, joka saa hyväkseeen oikeudenkäyntikulujen korvauksen väärässä olleelta eli häviöpuolelta.Tästä syystä oikeudenkäynnissä joudutaan etsimään "syyllistä" vallitsevaan tilanteeseen. Käsittelyn aikana syntyy muun muassa oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta johtuen lähes väistämättä vastakkainasettelu osapuolten välillä. Tilanne kärjistyy usein taisteluksi, missä toisen osapuolen voittaminen muodostuu pahimmillaan pääasiaksi oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Näistä syistä oikeudenkäynti usein vahingoittaa ratkaisevasti ihmissuhteita ja yritysten kyseessä ollen katkaisee liikesuhteet ehkä lopullisesti. Oikeudenkäynnin kesto ja kustannukset sekä kuluriski vastapuolen oikeudenkäyntikuluista, ovat nykyisin usein niin merkittävä haittatekijä, ettei oikeudenkäyntiin ryhtymistä voi ilman muuta suositella.

Sovintomenettely on lähtökohdiltaan toisenlainen menettely. Sovintomenettelyssä ei  ole voittajia eikä häviäjiä. Menettelyssä ei pyritä vastapuolen voittamiseen eikä yleensäkään ensisijaisesti selvitetä, kuka on syyllinen vallitsevaan tilanteeseen. Sovintomenettely lähtee siitä, että osapuolet sitoutuvat aidosti myötävaikuttamaan sovinnon syntymiseen. Sovintomenettelyssä pyritään välttämään vastakkainasettelun syntymistä. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan sovintomenettelysääntöjä ja siinä käyttämään voimavaransa itse ongelman selvittämiseen toistensa arvostelemisen sijasta. Sovintomenettely on täysin vapaaehtoista ja kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtaantua menettelystä.

 Sovintomenettely edellyttää molemmilta osapuolilta oikeaa asennetta ja halua yhteistoimintaan. Osapuolten on suuntauduttava tulevaisuuteen. Yhdessä sovittelijan kanssa pyritään löytämään osapuolten yhteiset intressit asiassa. Sovintomenettely onnistuessaan säilyttää ihmissuhteet ja usein myös liikesuhteet voivat jatkua. Tämä voi olla tulevaisuudessa paljon merkityksellisempää kuin esimerkiksi täyden vahingonkorvauksen saaminen. Sovintomenettelyn voima piilee ulkopuolisen puolueettoman henkilön osallistumisessa menettelyyn.

Toimistostamme voitte saada apua sovintomenettelyn käynnistämisessä tai lisätietoja siitä. Asianajaja Hannu Korpinen on saanut koulutuksen sovitteluun ja hän on käytettävissä kaikissa sovitteluun liittyvissä kysymyksissä, myös sovittelijana.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös tuomioistuinsovittelua, jolloin paikallinen käräjäoikeus toimii sovittelijana. Sovitteluun sopivia tapauksia ovat lähinnä pienehköt riita-asiat ja riitaisat hakemusasiat, esimerkiksi lapsen huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.

Sovittelu kuitenkin aina edellyttää, että kumpikin osapuoli pyrkii aidosti eikä vain näennäisesti sovintoon. Jos aitoa sovintohalua ei ole, ei menettelyyn ole aihetta ryhtyä. Oikeudenkäyntiin voidaan myös siirtyä missä vaiheessa tahansa sovintomenettelyä.