Hinnat ja kustannusarviot

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Hinnat ja kustannusarviot

Toimistomme tarjoaa kaikkia laki- ja asianajoalan palveluja kohtuulliseen ja kilpailukykyiseen hintaan. Tämän mahdollistaa toimiston tehokas työn järjestely, kevyt kustannusrakenne sekä myös pitkäaikainen kokemus alalla.

Katso lyhennelmä hinnastosta alasivulta. Lyhennelmä hinnastosta.

Annamme myös pyydettäessä sitovan kustannusarvion (tarkkuus +/- 20 %) asian hoidon vaatimista kustannuksista saatuamme riittävän yksityiskohtaiset tiedot asiaan liittyvistä tosiseikoista. Asianajotoimeksiantojen laatu ja vaikeusaste vaihtelee kuitenkin erittäin paljon. Aina toimenpiteiden laatu ja määrä ei ole asianajajan itsensä päätettävissä, vaan toimenpiteet riippuvat myös tilanteen kehittymisestä toimeksiannon aikana. Näissä tilanteissa toimistomme ilmoittaa kustannusarvion tarkistamistarpeesta.

Asiakkaan on syytä aina tarkistaa, onko hänellä vakuutusta, mihin sisältyy oikeusturvavakuutus tai onko hänellä oikeutta kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeusapuun.

Yleensä oikeusturvavakuutus sisältyy kotivakuutukseen, autovakuutukseen, kiinteistövakuutukseen ja maatilavakuutukseen sekä toisinaan liikevakuutukseen.

Kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua myönnetään oikeusapulain nojalla henkilöille, jotka eivät tulojensa ja varojensa perusteella pysty vaikeuksitta suoriutumaan oikeudenkäynnin kustannuksista. Yksityiset asianajajat toimivat myös oikeusapulain nojalla määrättyinä oikeusavustajina. Tarkempia tietoja näistä mahdollisuuksista voitte saada toimistostamme vaikkapa alkuneuvottelun yhteydessä.

Asianajajajan velvollisuutena on oikeudenkäynnin yhteydessä vaatia vastapuolelta täysimääräinen korvaus asiakkaansa oikeudenkäyntikuluista. Näin ollen perusteeltaan oikean asian viemistä viime kädessä oikeuden ratkaistavaksi ei pidä pelätä.

Mikäli asianajaja arvioi, että asiakas on asiassa väärässä, on hänellä velvollisuus tästä asiakkaalle kertoa. Aina ei kuitenkaan ole mahdollisuutta varmuudella ennakoida asian lopputulosta, johtuen lakien tulkinnanvaraisuudesta sekä toisaalta näyttökysymyksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://www.kuluttajaneuvonta.fi/)