Perus- ja ihmisoikeudet

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Perus- ja ihmisoikeudet

Luettelo oikeudelliselta kannalta tärkeimmistä perus- ja ihmisoikeuksista:

1. Rikosasioissa

-pidättäminen ja vangitseminen on mahdollista vain laissa tarkoin määrätyissä tapauksissa. Vangitsemisesta päättää aina tuomioistuin lyhyen määräajan jälkeen.

-jos vapaus on riistetty lain vastaisesti, on asianomaisella oikeus saada valtiolta vahingonkorvausta vapaudenmenetysajalta.

-oikeus oikeudenmukaiseen julkiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa. Jos oikeudenkäynti viivästyy valtion vastuulla olevasta syystä siten, että se loukkaa oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa, on asianomaisella oikeus saada valtiolta hyvitystä enintään 10.000 €.

-rikoksesta epäiltyä on pidettävä syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti näytetty toteen

-syytetyllä on oikeus saada ennen oikeudenkäyntiä yksityiskohtainen tieto syytteiden sisällöstä ja siitä, miten syyttäjä aikoo näyttää syytteen toteen

-oikeus saada riittävästi aikaa valmistautua puolustautumiseen

-oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä

-oikeus saada maksutonta oikeusapua, jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta

-oikeus kutsua ja kuulustella todistajia todistamaan puolestaan samoissa olosuhteissa kuin niitä todistajia, jotka todistavat häntä vastaan

2. Yksityiselämän loukkaamista koskevissa asioissa

-oikeus kunnioitukseen

-oikeus ajattelun, omantunnon ja uskonnon vapauteen

-oikeus sananvapauteen, siis oikeus esittää vapaasti mielipiteitä

Sananvapautta ei kuitenkaan saa käyttää toisen henkilön mainetta tai oikeuksia loukkaavalla tavalla. Julkisuuden henkilön intimiteettisuoja on rajoitettu.

3. Tasa-arvoasioissa

-oikeus sukupuolten ja rotujen väliseen tasa-arvoon (syrjintäkielto)

-lasten oikeudet vanhempiinsa ja suhde lastensuojeluviranomaisiin

-yhdenvertaisuus lain edessä

4. Linkkejä

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus