Toiminnan painopistealueita

Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajajaliiton logo

Toiminnan painopistealueita

Toimistossamme hoidetaan kaikkia lakiasioita sekä toimitaan oikeudenkäyntiasiamiehenä erityisesti tavallisen kansalaisen elämää ja tapahtumia sivuavissa asioissa. Myös pienten ja keskisuurten yritysten asioita toimistomme hoitaa.

Toimiston erityisalueita ovat:

Yleisjuridiikka

Perhe- ja perintöoikeus

Saatavien perintä

Kiinteistöoikeus

Rikosoikeus

Pienten ja keskisuurten yritysten oikeusasiat

Maatilatalouden lakiasiat

Perus- ja ihmisoikeudet

Työoikeus

Painopistealueista huolimatta toimistossamme hoidetaan kaikenlaatuisia toimeksiantoja, myös pienehköjä asioita. Pienissä asioissa myös palkkio on pienempi, joten neuvottelu asianajajan kanssa on tällöinkin paikallaan. Erityisalueista lisätietoja alasivuilla.

Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Jos toimeksiantoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi (http://www.kuluttajaneuvonta.fi/)